numConference TitleDateCity
1نخستین همایش آسیب شناسی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی2012-12-19مشهد