طرح های پژوهشی

 

رديف

عنوان طرح

سال سمت

کارفرما

نوع طرح

وضعيت
36 بازنگری درسی رشته مديريت صنعتی گرايش تحقيق در عمليات مقطع دکترا 1396 مجری دانشگاه فردوسی مشهد درون دانشگاهی خاتمه يافته
35 بازنگری درسی رشته مديريت صنعتی گرايش تحقيق در عمليات مقطع کارشناسی ارشد 1395 مجری دانشگاه فردوسی مشهد درون دانشگاهی خاتمه يافته
34 برنامه ریزی استراتژیک (راهبردی) شرکت سیمان شرق 1396 همکار شرکت سيمان شرق برون دانشگاهی خاتمه يافته
33 طراحی مدل رياضی ارزيابی عملکرد کارگروه ها، کميته ها، کميسيون ها و شوراهای شرکت برق منطقه ای خراسان 1396 مجری شرکت برق منطقه ای خراسان برون دانشگاهی در حال اجرا
32 شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد حوزه های مأموریتی تحقق شهر هوشمند و شهرداری شهروند محور شهرداری مشهد 1396 مجری شهرداری مشهد برون دانشگاهی در حال اجرا
31 تحقيقات بازار مجتمع تجاری پارک بازار 1396 مجری شرکت الماس تابان کيش برون دانشگاهی خاتمه يافته
30 طراحی فرايند بهبود فرايندها و سامانه ها 1396 مجری دانشگاه فردوسی مشهد درون دانشگاهی خاتمه يافته
29 طراحی مدل بهینه یابی برنامه ریزی تعداد انواع وسایل حمل و نقل عمومی خطوط اتوبوسرانی مشهد با توجه به تقاضای مسافری خطوط 1396 مجری شهرداری مشهد برون دانشگاهی در حال اجرا
28 برنامه ریزی (برآورد) منابع انسانی هيات علمی دانشگاه فردوسی مشهد - رويکرد بهينه يابی 1396 مجری دانشگاه فردوسی مشهد درون دانشگاهی در حال اجرا
27 طراحی ساختار تفصيلی دانشگاه فردوسی مشهد و برآورد تعداد شاغل مورد نياز 1396 مجری دانشگاه فردوسی مشهد درون دانشگاهی در حال اجرا
26 آسيب شناسی سازمانی، طراحی ساختار و تدوين شرح مشاغل شرکت کامپيوتر صدرا 1395 مجری شرکت کامپيوتر صدرا برون دانشگاهی خاتمه يافته
25 تدوين شرح مشاغل سازمانی شرکت پرسون پارس پويا 1395 مجری شرکت پرسون پارس پويا برون دانشگاهی خاتمه يافته
24 آسيب شناسی سازمانی، طراحی ساختار و تدوين شرح مشاغل شرکت امن گستر 1395 مجری شرکت مهندسی امن گستر برون دانشگاهی خاتمه يافته
23 طراحی مدل مکان يابی و انتخاب مکان مناسب شعبه جديد هايپرمارکت پرسون 1394 مجری شرکت پرسون پارس پويا برون دانشگاهی خاتمه يافته
22 بررسی وضعيت آرايش صنفی بزرگ بازار خليج فارس 1394 مجری شرکت الماس تابان کيش برون دانشگاهی خاتمه يافته
21 تدوين استراتژی شرکت و طراحی ساختار کلان و تفصيلی شرکت الماس تابان کيش 1394 مجری شرکت الماس تابان کيش برون دانشگاهی خاتمه يافته
20 برنامه ريزی راهبردی و عملياتی پنج ساله دانشگاه نيشابور 1394 مجری دانشگاه نيشابور برون دانشگاهی درحال انجام
19 مستندسازی، بهبود و طراحی نظام مديريت موجودی فروشگاههای زنجيره ای هايپرمارکت پرسون 1394 مجری شرکت پرسون پارس پويا برون دانشگاهی خاتمه يافته
18 طراحی سيستم ارزيابی عملکرد واحدهای مقاطعه کار و عملياتی و ستادی شرکت پرسون پارس پويا 1394 مجری شرکت پرسون پارس پويا برون دانشگاهی خاتمه يافته
17 اجزاء و مراحل طرحريزی و اداره هايپرمارکتها در قالب RFP 1393 مجری شرکت الماس تابان کيش برون دانشگاهی خاتمه يافته

16

طراحی مدل تصمیم گیري انتخاب الگوي راه اندازي هایپرمارکت بزرگ بازار اطلس

1393

مجری شرکت الماس تابان کيش

برون دانشگاهی

خاتمه يافته

15

تحقيقات بازار محصول ضد آب سازی ساختمان شرکت اکسيرشرق

1392

مجری شرکت اکسيرشرق

برون دانشگاهی

خاتمه يافته

14

استراتژی توسعه صنایع کریدور شرق کشور و جایگاه خراسان رضوی در آن

1392

مجری سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی

برون دانشگاهی

خاتمه يافته

 13

طرح مطالعاتی نظام آموزش ايمنی شهروندان با رويکرد برنامه ريزی ايمنی شهری

1392

مجری

سازمان خدمات ايمنی و آتش نشانی مشهد

برون دانشگاهی

خاتمه يافته

12

برنامه ريزی راهبردی و طرح توسعه 5 ساله مجتمع آموزش عالی تربت حيدريه

1391

مجری

دانشگاه تربت حيدريه

برون دانشگاهی

خاتمه يافته

11

برنامه ريزی عملياتی پژوهشکده علوم و صنايع غذايي

1391

مجری

پژوهشکده علوم صنايع غذايي

برون دانشگاهی

خاتمه يافته

10

طراحی دستورالعملهای نگهداری و تعميرات پيشگيرانه و اصلاحی خط پانل زن شرکت مشهد پانل

1391

مجری

شرکت مشهد پانل

برون دانشگاهی

خاتمه يافته

9

طراحی نظام آموزشی کارکنان آستان قدس رضوی

1391

همکار

آستان قدس رضوی

برون دانشگاهی

خاتمه يافته

 

8 ارائه مدلی ابتکاری جهت انبارش اقلام در انبار 1391 مجری دانشگاه فردوسی مشهد درون دانشگاهی

خاتمه يافته

7 نوع شناسی از علل پدیده پافشاری بر تصمیمات در بخش دولتی 1391 مجری دانشگاه فردوسی مشهد درون دانشگاهی

خاتمه يافته

6

تحقیقات بازار و تدوين استراتژی بازار بازرگانی قدس

1390

مجری

شرکت بازرگانی قدس

برون دانشگاهی

خاتمه يافته

5

تحقیقات بازاریابی خدمات شرکت پيشرو تاير

1390

مجری

شرکت پيشرو تاير

برون دانشگاهی

خاتمه يافته

4

تحقیقات بازار و تدوين استراتژی بازار شرکت رستورانهای رضايي-شعبه بابل

1390

مجری

گروه رستورانهای رضايي

برون دانشگاهی

خاتمه يافته

3

بررسی سطح رضايت شغلی کارکنان آستان قدس رضوی و عوامل موثر برآن

1390

مجری

آستان قدس رضوی

برون دانشگاهی

خاتمه يافته

2

بررسی اثربخشی نظام ارزشيابی عملکرد کارکنان آستان قدس رضوی

1390

مجری

آستان قدس رضوی

برون دانشگاهی

خاتمه يافته

1

تحقیقات بازار و تدوين استراتژی بازار دفتر خدمات مهندسی کیان

1388

مجری

شرکت کيان

برون دانشگاهی

خاتمه يافته